04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

"קרטינג" או "קארטינג"?

קארטינג או קרטינג? איך כותבים את המילה הזו לכל הרוחות והצמיגים?

פעמים רבות אנחנו נתקלים בשאלה "איך הכי נכון לכתוב את שם הספורט המוטורי הזה, האם קרטינג (ללא א') או קארטינג (עם א')?" מאחר שמדובר במילה לועזית שמתעתקים אותה לעברית, יצאנו לברר את העניין.

מסתבר, שאין כלל אחד נוקשה בתעתיק משפות זרות, אבל פעם היה מקובל להוסיף את האות א' בכל פעם שבאנגלית מופיעה התנועה A. לכן אם מישהו מתעתק את המילה Karting ל- "קארטינג", אין פה טעות לשונית.

נשמע די פשוט נכון? אז מסתבר שלא! מסתבר שבכל זאת האקדמיה ללשון עברית, בניסיון לקבוע סטנדרטיזציה כלשהי, סבורה שאין להוסיף א' למילים, למעט בתעתיק מערבית דווקא. כך למשל לפי האקדמיה ללשון עברית, הכתיב הנכון הוא "איסלאם" (עם א') אבל "פרגמטי" (ללא א' בתעתיק מאנגלית: Pragmatic). לפי ההנחיה הזו, הכתיב הנכון יותר הוא "קרטינג" ולא "קארטינג".

אבל רגע, האקדמיה ללשון הוציאה בפעם האחרונה סט כללי תעתיק בשנת 1977 ושם דווקא כתוב שכן צריך להוסיף א'! הכללים המודרניים אינם כתובים בשום מקום! וגם אז, מה עושים כדי להדגיש הגייה מלרעית או מלעילית?

הצלחנו לבלבל אתכם? לא נורא! בשורה התחתונה זה לא באמת משנה – תכתבו "קרטינג" או קארטינג" – הכל נכון ומובן. העיקר שתנהגו בערנות, בביטחון ותהנו מכל רגע!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Carting or Carting? How do you write this word to hell?
Often we come across the question "How best to write this motor sport name, is karting (without A) or karting (with A)?" Since this is a word of Latin that translates it into Hebrew, we set out to find out.

Apparently, there is not one rigid rule in transliteration from foreign languages, but it was once common to add the letter A whenever English appears in vowel A. Therefore, if someone translates the word karting to "karting", there is no linguistic error here.

Sounds pretty simple right? So it turns out not to! It turns out, however, that the Hebrew Language Academy, in an attempt to set some standardization, believes that A should not be added to words, except in a Western transcript. For example, according to the Hebrew Language Academy, the correct spelling is "Islam" (with A) but "pragmatic" (without A in English translation: Pragmatic). Under this guideline, the more correct spelling is "karting" rather than "karting."

But wait, the Academy of Languages ​​last put out a general transcript set in 1977 and it says it should be added A! The modern rules are not written anywhere! And even then, what do we do to emphasize either pronouncement or implication?

Did we manage to confuse you? Not bad! The bottom line doesn't really matter – write "karting" or karting "- everything is true and understandable. The main thing is to act with vigilance, confidence and enjoy every moment!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

كارتنج أو كارتنج؟ كيف تكتب هذه الكلمة إلى الجحيم؟
في كثير من الأحيان نطرح السؤال "ما هي أفضل طريقة لكتابة اسم رياضة السيارات ، هل الكارتينج (بدون A) أو الكارتينج (مع A)؟" نظرًا لأنها كلمة لاتينية تنقلها إلى العبرية ، فقد انطلقنا لمعرفة ذلك.

على ما يبدو ، لا توجد قاعدة صارمة واحدة في الترجمة الصوتية من اللغات الأجنبية ، ولكن كان من الشائع في السابق إضافة الحرف "أ" كلما ظهرت اللغة الإنجليزية في حرف العلة أ. لذلك ، إذا ترجم شخص ما كلمة "الكارتينج" إلى "الكارتينج" ، فلا يوجد خطأ لغوي هنا.

يبدو بسيطا جدا أليس كذلك؟ لذلك اتضح لا! ومع ذلك ، اتضح أن أكاديمية اللغة العبرية ، في محاولة لوضع بعض التقييس ، تعتقد أنه لا ينبغي إضافة كلمة "A" إلى الكلمات ، باستثناء الحروف الغربية. على سبيل المثال ، وفقًا لأكاديمية اللغة العبرية ، فإن الإملاء الصحيح هو "الإسلام" (مع A) ولكن "عملي" (بدون A في الترجمة الإنجليزية: Pragmatic). بموجب هذا المبدأ التوجيهي ، فإن الإملاء الصحيح هو "الكارتينج" بدلاً من "الكارتينج".

ولكن مهلا ، وضعت الأكاديمية اللغوية آخر نسخة عامة في عام 1977 وهناك تقول أنها يجب أن تضيف A! القواعد الحديثة ليست مكتوبة في أي مكان! وحتى بعد ذلك ، ماذا نفعل للتأكيد على النطق أو التضمين؟

هل نجحنا في إرباكك؟ ليس سيئا! خلاصة القول لا تهم حقًا – كتابة "الكارتينج" أو الكارتينج "- كل شيء حقيقي ومفهوم. الشيء الرئيسي هو التصرف بحذر وثقة والاستمتاع بكل لحظة!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Картинг или картинг? Как ты пишешь это слово в ад?
Часто мы сталкиваемся с вопросом "Как лучше написать это название автоспорта, картинг (без А) или картинг (с А)?" Поскольку это слово на латыни переводит его на иврит, мы решили это выяснить.

По-видимому, в транслитерации с иностранных языков не существует одного жесткого правила, но когда-то в гласной букве «А» английский язык добавлялся буквально в букву «А». Поэтому, если кто-то переводит слово «картинг» в «картинг», здесь нет лингвистической ошибки.

Звучит довольно просто, верно? Так что получается не до! Оказывается, однако, что Академия иврита, пытаясь установить некоторую стандартизацию, считает, что А не следует добавлять к словам, за исключением западной транслитерации. Например, согласно Академии иврита, правильное написание – «Ислам» (с буквой «А»), но «прагматично» (без буквы А в переводе на английский: «Прагматик»). Согласно этому руководству, более правильное написание – это «картинг», а не «картинг».

Но подождите, Лингвистическая Академия в последний раз выпустила общую расшифровку стенограммы в 1977 году, и там действительно говорится, что она должна добавить A! Современные правила нигде не написаны! И даже тогда, что мы делаем, чтобы подчеркнуть либо провозглашение, либо подтекст?

Мы сумели вас запутать? Не плохо Суть не имеет значения – напишите «картинг» или «картинг» – все верно и понятно. Главное – действовать бдительно, уверенно и наслаждаться каждым моментом!

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל