04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

טכניון צ'לנג' 2015

בתאריך 13 לאפריל 2015, החל מרוץ הצ'לנג' בדן קרטינג.

השלב הראשון היה שלב הדירוג שבו כל מתמודד ביצע 10 סיבובים תוך כדי מדידת זמן של כל הקפה. (BEST LAP)

בסוף ההקפות של כל המתמודדים, חיברנו את הסיבוב הטוב של כל אחד מחמשת חברי כל קבוצה ודירגנו את הקבוצות לפי תוצאות אלו על מנת לקבוע את סדר הזינוק למירוץ.

בין שלב המוקדמות לגמר, יכלו הסטודנטים להגיע לאחד ממסלולי דן קרטינג על מנת להתאמן ולשפר את יכולתם. בזמן האימונים, דאגו הסטודנטים לקבל טיפים שונים והכוונה לגבי נהיגה נכונה ושימוש נכון ברכבים.

ממוצע זמנים לפקולטות :

26.878 – הנדסת אווירונוטיקה וחלל

26.89 – הנדסת מכונות

27.506 – הנדסה אזרחית

27.538 – הנדסת אווירונוטיקה וחלל

28.276 – רפואה

28.31 – הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

28.428 – פיסיקה

28.556 – הנדסת תעשיה וניהול

28.946 – הנדסת חשמל

29.672 – מדע והנדסה של חומרים

29.676 – פיסיקה 2

29.686 – מדע והנדסה של חומרים 2

29.76 – המחלקה לחינוך

29.8 – הנדסה כימית

29.926 – הנדסה סביבתית

30.026 – מתמטיקה

 

בתאריך 6 למאי 2015, התייצבו בדן קרטינג סניף חוצות כ100 סטודנטים נרגשים ומלאי אנדרנלין לשלב הגמר בצ'לנג'.

המרוץ עצמו כלל שעה וחצי של נסיעה רצופה תוך כדי חילוף הנהגים ומשימות נלוות כגון החלפת גלגל ותדלוק הרכב.

כל מהלך המרוץ לווה בקריאות עידוד של הסטודנטים שנשמעו למרחקים.

 

בתום שעה וחצי של נהיגה קשה ומאתגרת, התכנסו שופטי המרוץ לשיקלול נקודות ויצאו לטקס פודיום להכרזת המנצחים:

מקום 1 – פקולטה הנדסה אזרחית – 132 הקפות

מקום 2 – פקולטת רפואה – 125 הקפות

מקום 3 – פקולטת הנדסת אווירונוטיקה וחלל – 121 הקפות

מקום 4 – פקולטת הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון – 121 הקפות

מקום 5 – פקולטה לפיסיקה – 119 הקפות

מקום 6 – פקולטת הנדסת מכונות 115 הקפות

מקום 7 – הנדסת חשמל – 110 הקפות

מקום 8 – הנדסת אווירונוטיקה וחלל – 108 הקפות

מקום 9 – הנדסה סביבתית – 104 הקפות

מקום 10 – פיסיקה – 101 הקפות

מקום 11 – המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה – 101 הקפות

מקום 12 – מתמטיקה – 99 הקפות

 

מחכים לצ'לנג' הבא !!!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On April 13, 2015, the Challenging Race began at Dan Karting.

The first stage was the ranking stage where each contestant performed 10 rounds while measuring each coffee time. (BEST LAP)

At the end of the rounds of all the contestants, we compiled the good round of each of the five members of each group and ranked the teams according to these results to determine the starting order for the race.

Between the early and the final stages, the students were able to reach one of the Dan Karting tracks to practice and improve their ability. During the training, the students were given different tips and guidance on proper driving and proper use of vehicles.

Average times for faculties:
26.878 – Aerospace Engineering

26.89 – Mechanical Engineering

27.506 – Civil Engineering

27.538 – Aerospace Engineering

28.276 – Medicine

28.31 – Biotechnology and Food Engineering

28.428 – Physics

28.556 – Industrial Engineering and Management

28.946 – Electrical Engineering

29.672 – Science and Engineering of Materials

29.676 – Physics 2

29.686 – Science and Engineering of Materials 2

29.76 – Department of Education

29.8 – Chemical Engineering

29.926 – Environmental Engineering

30.026 – Math

On May 6, 2015, about 100 excited and adrenaline-filled students joined the outdoor branch of Dan Karting for the final phase of the Challenge.

The race itself included an hour and a half of continuous driving while exchanging drivers and related tasks such as replacing a wheel and refueling the vehicle.

The entire course of the race was accompanied by cheers from the distant students.

After an hour and a half of hard and challenging driving, race judges gathered to weigh points and set off for a podium ceremony to announce the winners:

1st place – Civil Engineering Faculty – 132 laps

2nd place – Faculty of Medicine – 125 laps

3rd place – Aerospace Engineering Faculty – 121 laps

4th place – Faculty of Biotechnology and Food Engineering – 121 laps

5th place – Faculty of Physics – 119 laps

Place 6 – Mechanical Engineering Faculty 115 laps

7th place – Electrical Engineering – 110 laps

8th place – Aerospace Engineering – 108 laps

9th place – Environmental Engineering – 104 laps

10th place – Physics – 101 laps

Place 11 – Department of Science and Technology Education – 101 laps

12th place – Mathematics – 99 laps

Waiting for the next challenge !!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

في 13 أبريل 2015 ، بدأ سباق التحدي في دان كارتينج.

كانت المرحلة الأولى هي مرحلة الترتيب حيث أجرى كل متسابق 10 جولات بينما كان يقيس كل وقت قهوة. (أفضل لاب)

في نهاية جولات كل المتسابقين ، قمنا بتجميع الجولة الجيدة لكل من الأعضاء الخمسة في كل مجموعة وقمنا بترتيب الفرق وفقًا لهذه النتائج لتحديد ترتيب البداية للسباق.

بين المراحل المبكرة والنهائية ، تمكن الطلاب من الوصول إلى أحد مسارات دان كارتينج لممارسة وتحسين قدرتهم. خلال التدريب ، تم تزويد الطلاب بنصائح وإرشادات مختلفة حول القيادة المناسبة والاستخدام السليم للمركبات.

متوسط ​​أوقات الكليات:
26.878 – هندسة الفضاء الجوي

26،89 – الهندسة الميكانيكية

27.506 – الهندسة المدنية

27.538 – هندسة الفضاء الجوي

28.276 – الطب

28.31 – التكنولوجيا الحيوية وهندسة الأغذية

28.428 – الفيزياء

28.556 – الهندسة الصناعية والإدارة

28.946 – الهندسة الكهربائية

29.672 – علوم وهندسة المواد

29.676 – الفيزياء 2

29.686 – علوم وهندسة المواد 2

29.76 – وزارة التربية والتعليم

29.8 – الهندسة الكيميائية

29.926 – الهندسة البيئية

30.026 – الرياضيات

في 6 مايو 2015 ، انضم حوالي 100 طالب متحمس ومليء بالأدرينالين إلى فرع دان كارتينج في الهواء الطلق للمرحلة النهائية من التحدي.

يتكون السباق نفسه من ساعة ونصف من القيادة المستمرة أثناء تبادل السائقين والمهام ذات الصلة مثل استبدال عجلة القيادة وتزويد السيارة بالوقود.

رافق الدورة الكاملة للسباق هتافات من الطلاب البعيدين.

بعد ساعة ونصف من القيادة الشاقة والصعبة ، تجمع حكام السباق لوزن النقاط وانطلقوا لحضور منصة التتويج للإعلان عن الفائزين:

المركز الأول – كلية الهندسة المدنية – 132 لفة

المركز الثاني – كلية الطب – 125 لفة

المركز الثالث – كلية هندسة الطيران – 121 لفة

المركز الرابع – كلية التكنولوجيا الحيوية وهندسة الأغذية – 121 لفة

المركز الخامس – كلية الفيزياء – 119 لفة

مكان 6 – كلية الهندسة الميكانيكية 115 لفة

المركز السابع – الهندسة الكهربائية – 110 لفات

المركز الثامن – هندسة الطيران – 108 لفات

المركز التاسع – الهندسة البيئية – 104 لفات

المركز العاشر – الفيزياء – 101 لفة

المكان 11 – قسم تعليم العلوم والتكنولوجيا – 101 لفة

المركز الثاني عشر – الرياضيات – 99 لفة

في انتظار التحدي القادم!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 апреля 2015 года в Dan Karting стартовала Состязательная гонка.

Первым этапом был этап ранжирования, где каждый участник выполнил 10 раундов, измеряя время каждого кофе. (ЛУЧШИЙ ЛАП)

В конце раундов всех участников мы собрали хороший раунд каждого из пяти участников каждой группы и оценили команды в соответствии с этими результатами, чтобы определить стартовый порядок в гонке.

Между ранним и последним этапами студенты смогли добраться до одной из трасс Дан-картинга, чтобы попрактиковаться и улучшить свои способности. Во время обучения ученикам были даны разные советы и рекомендации по правильному вождению и правильному использованию транспортных средств.

Среднее время для факультетов:
26.878 – Авиакосмическая техника

26.89 – Машиностроение

27.506 – Гражданское строительство

27.538 – Аэрокосмическая Техника

28.276 – Медицина

28.31 – Биотехнология и пищевая инженерия

28.428 – Физика

28.556 – Промышленный инжиниринг и управление

28.946 – Электротехника

29.672 – Наука и техника материалов

29.676 – Физика 2

29.686 – Наука и инженерия материалов 2

29.76 – Департамент образования

29.8 – Химическая инженерия

29.926 – Экологическая инженерия

30.026 – математика

6 мая 2015 года около 100 взволнованных и наполненных адреналином студентов присоединились к открытому отделению Дэна Картинга для финальной фазы соревнования.

Сама гонка включала полтора часа непрерывного вождения при обмене водителями и связанные с этим задачи, такие как замена колеса и заправка автомобиля.

Весь ход гонки сопровождался приветствиями от дальних учеников.

После полутора часов тяжелого и сложного вождения судьи гонки собрались, чтобы взвесить очки и отправились на церемонию подиума, чтобы объявить победителей:

1 место – строительный факультет – 132 круга

2 место – медицинский факультет – 125 кругов

3 место – аэрокосмический инженерный факультет – 121 круг

4 место – факультет биотехнологии и пищевой инженерии – 121 круг

5 место – физический факультет – 119 кругов

Место 6 – Машиностроительный факультет 115 кругов

7 место – Электротехника – 110 кругов

8 место – аэрокосмическая техника – 108 кругов

9 место – экологическая инженерия – 104 круга

10 место – физика – 101 круг

11 место – Департамент науки и технологий образования – 101 круг

12 место – математика – 99 кругов

В ожидании следующего вызова !!!

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל